De onderzoeken


The English version can be found below the Dutch version

Students Fight Cancer ondersteunt vijf specifieke onderzoeken. Omdat we graag onze donateurs willen vertellen wat wij met het gedoneerde geld doen en waarom het zo hard nodig is, zijn hieronder de vijf onderzoeken kort toegelicht. 

Nierkanker vroeg opsporen met urinetest

Nierkanker wordt nu nog vaak per toeval ontdekt en het is vaak moeilijk te zeggen of de tumor goed- of kwaadaardig is, dit heeft als gevolg dat mensen met een goedaardige tumor soms (onnodig) zware operaties ondergaan. De oplossing hiervoor ligt misschien wel in biomarkers, dit zijn stofjes in het lichaam die iets zichtbaar maker. Onderzoekers van het Maastricht UMC+ willen biomarkers ontdekken in de urine, die wijzen op nierkanker en het goed- of kwaadaardig zijn hiervan. De Maastrichtse onderzoekers ontwikkelden daarvoor al een unieke, nieuwe methode en dit onderzoek wordt nergens anders in de wereld gedaan. Voordat deze supertest in het ziekenhuis gebruikt kan worden, is nog veel onderzoek nodig. Hiervoor is de steun van Students Fight Cancer hard nodig!

 

Een scan in plaats van een operatie bij borstkanker 

Na de diagnose borstkanker is het erg van belang te weten of er sprake is van uitzaaiingen. Om dit te kunnen zeggen wordt de okselklier verwijderd; de 'schildwachtklieroperatie'. Na deze operatie houden veel vrouwen langdurige klachten over, terwijl na acht van de tien operaties blijkt dat de lymfeklieren schoon zijn. Een groep Maastrichtse onderzoekers kijken nu of de schilwachtklieroperatie vervangen kan worden door een PET-MRI scan, dit lijkt inderdaad zo te zijn. De volgende stap is daarom: in een grotere groep mensen aantonen dat het werkt. Bij 125 borstkankerpatiënten wordt een PET-MRI-scan gemaakt van de lymfeklieren. Als deze studie dezelfde resultaten oplevert als de eerste, kleine studie, wordt de nieuwe methode meteen toegepast op nieuwe patiënten in het ziekenhuis. Zo'n grote studie onder borstkankerpatiënten kost veel geld, ook hiervoor is dus de steun van Students Fight Cancer van groot belang. 

 

Borstreconstructie met gevoel

Het laten amputeren van een borst is voor vrouwen vaak een ingrijpende ervaring. ‘Voor het oog’ kunnen tegenwoordig heel mooie resultaten worden behaald met borstreconstructies. Alleen het gevoel in de borst ontbreekt bij de traditionele ingreep en dat is voor veel vrouwen een extra verlies. Artsen van het Maastricht UMC+ hebben een manier ontwikkeld waarmee er wél gevoel behouden blijft in de nieuwe borst. De techniek wordt sinds een paar jaar toegepast in het Maastricht UMC+ en de eerste resultaten zijn veelbelovend. Vrouwen met een zenuwaansluiting lijken meer gevoel in hun borst te hebben dan vrouwen zonder. Het lijkt ook dat zij hun kwaliteit van leven hoger beoordelen. Maar voordat je dat een feit kunt noemen, moet het wetenschappelijk bewezen worden. Daarom is er een grootschalige studie opgestart. Daarnaast werkt het team aan de verdere verbetering van de ingreep. Help jij het mogelijk maken? Steun Students Fight Cancer.

 

Energiek leven na dikkedarmkanker

Steeds meer mensen overleven dikkedarmkanker, onder andere dankzij verbeterde behandelingen. Helaas hebben ze daarna vaak last van lichamelijke klachten en zijn ze chronisch vermoeid. Dat heeft veel impact op hun kwaliteit van leven. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken of anders eten en bewegen hier een positieve rol in kan spelen. Patienten die klaar zijn met de behandeling tegen dikkedarmkanker en mee doen aan het onderzoek in éen van de drie Limburgse ziekenhuizen worden vijf jaar lang gevolgd. Onder deskundige begeleiding dragen ze bijvoorbeeld regelmatig activiteitenmeters en houden ze voedingsdagboeken bij. Ze worden thuis bezocht door speciale diëtisten en er wordt onder andere bloed bij ze afgenomen. Dankzij al die informatie krijgen onderzoekers een beeld van welke leefstijl voor welke ex-patiënt het beste is. Ook leren ze welke biologische factoren een rol spelen. Maar daarvoor moeten nog veel meer deelnemers benaderd en gevolgd worden na het overleven van dikkedarmkanker. Om dit kostbare onderzoek mogelijk te maken is jouw steun hard nodig!

 

Killercel: de soldaat die kankercellen opruimt

Je kunt ze zien als soldaten in je lichaam, die de ‘slechteriken’ uit de weg ruimen. De ‘slechteriken’ zijn in dit geval kankercellen. Killercellen zijn een belangrijk onderdeel van ons immuunsysteem, dat voorkomt dat we ziek worden. Maar soms weten kankercellen deze killercellen te omzeilen. Onderzoekers in Maastricht maken daarom in het laboratorium extra sterke killercellen. Het doel is ze in de toekomst aan patiënten te geven bij wie de eigen killercellen niet goed werken. Zo kan de behandeling van eerst beenmerg- en borstkanker, maar later ook andere kankervormen, verbeterd worden. Immunotherapie is veelbelovend, maar ook heel kostbaar, maak dus daarom het verschil en steun Students Fight Cancer. 

 

Students Fight Cancer supports five specific researches. As we would like to tell our supporters what we do with the donated money and why it is so badly needed, below you can find the five researches briefly explained.

The early detection of kidney cancer by using an urine test

Kidney Cancer is often discovered by coincidence and most of the time it is hard to say if the tumour is malignant or benignant. The consequence is that people with a benignant tumour sometimes have to undergo heavy surgeries. The solutions for this problem may be in biomarkers: chemicals which provide a measurable indicator for the prevalent state of the disease. Researcher at the Maastricht UMC+ want to discover biomarkers in urine, that point to kidney cancer and the benignancy/malignancy of the tumour. The research team in Maastricht developed a unique and new method to make this diagnosis, which hasn’t yet been used elsewhere in the world. A lot of research is needed before this new method can be applied within hospitals. The support from Students Fight Cancer is much needed to reach this goal.

 

A scan instead of an operation for breast cancer

After a breast cancer diagnosis, it’s very important to know if there are any metastases. To be able to say this, the axillary gland needs to be removed. This is what we call the axillary lymph node dissection. Many women have long-term complaints after this operation, while 8 out of 10 women have clean lymph nodes. A group of researchers in Maastricht are now looking for a way to replace the lymph node dissection by a PET-MRI scan. Luckily this seems to be the case. The next step is to demonstrate that it works in a larger group of people. A PET-MRI scan of the lymph nodes is made in a group of 125 breast cancer patients. If this study gives the same results like the first, smaller one, this new method will be used immediately in the hospital. A study like this costs a lot money, and that’s one of the studies where the total revenue of Students Fight Cancer goes to.

 

Breast reconstruction with feeling 

Having a breast amputated is often a drastic experience for women. Nowadays there are very good cosmetic results can be achieved with breast reconstructions. However, the feeling in the breast is missing with the traditional procedure, which is extra part of suffering for many women. Doctors at Maastricht UMC + have developed a way to preserve feeling in the reconstructed breast. The technique has been used in Maastricht UMC + for a few years now and the first results are promising. Women with a nerve connection seem to have more sensation in their breasts than women without. They also seem to rate their quality of life higher. But before you can call it a fact, it has to be scientifically proven. That is why a large-scale study has been started. In addition, the team is working on further improving the procedure. Can you help make it possible? Support Students Fight Cancer.

 

Active life after colon cancer

More and more patients are able to survive colon cancer due to the improvements made in treatment. Unfortunately they often still have physical complaints and are chronically fatigued after treatment. These complaints can have a significant impact on the patients life. Scientists in Maastricht are trying to find solutions for these complaints by studying different types of nutrition and physical activity and their effect on these complaints. The population for this study consists of patients who have been treated for colon cancer in one of three selected hospitals in Limburg. These patients are followed narrowly for 5 years after their treatment with activity meters and food journals used as tools by the scientists. Specialised dietitians visit these patients on a regular basis to take their blood levels and provide them with additional advice and nutrition plans. With this information the scientists are studying which type of lifestyle is most effective to cure the complaints of the ex-patients. The scientists need a bigger population for their research to be able to study which biological factors are important in this treatment. To make this valuable research possible your help is much needed!

 

Killercell: the soldier who cleans up cancer cells

You can think of them as little soldiers in your body taking out the ‘bad guys’. The ‘bad guys’ are the cancer cells. Killer cells are an important part of our immune system that prevents us from getting sick. But sometimes cancer cells manage to bypass these killer cells. Researchers in Maastricht are therefore making extra strong killer cells in the laboratory. The goal is to give them in the future to patients whose own killer cells are not working properly anymore. First, the treatment of bone marrow and breast cancer can be improved, but later on treatments of other cancers could also be improved. Immunotherapy is promising, but also very expensive. So join the fight and make a difference by supporting Students Fight Cancer.